Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO doBRAna.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dobrana.pl (dalej „Sklep”).
2. Właścicielem Sklepu jest:
AMD Monika Karcz
ul. Powstańców Wielkopolskich 18
lokal 1.23/2
30-707 Kraków
NIP 637-204-05-36
Regon: 121394229
Rachunek bankowy: 61 2490 0005 0000 4500 3085 0130 Alior Bank
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki
tel. 536 563 465
mail: sklep@dobrana.pl
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dobrana.pl;
  d) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dobrana.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  e) Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy doBRAna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  g) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawane w sklepie Towary są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na każdej stronie serwisu www.dobrana.pl.
 
II. Składanie zamówień
1. Zamówienia można składać na stronie Sklepu www.dobrana.pl    
2. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz po godzinie 15 w dni robocze będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym złożono zamówienie.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z doBRAna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Złożenie Zamówienia potwierdzane jest wiadomością e-mail wysłaną automatycznie przez oprogramowanie Sklepu na adres podany przez Klienta (tytuł wiadomości „doBRAna - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [nr zamówienia]”). Wiadomość zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
III. Płatności
1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
3. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu,
  b) pobranie – zapłata kurierowi lub w oddziale przewoźnika podczas odbierania Zamówienia,
  c) system płatności elektronicznych PayU (www.payu.pl) – operatorem płatności jest PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495
  d) gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego Zamówienia w siedzibie Sklepu w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.23/2.
4. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.
 
IV. Dostawa
1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm wysyłkowych: firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomatów InPost. Sklep udostępnia również możliwość odbioru osobistego zamówionych Towarów w siedzibie Sklepu w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.23/2.
3. Ceny przesyłek określone są na stronie Koszty dostawy serwisu doBRAna.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych licząc od:
  a) momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem,
  b) momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
 
V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na p2odstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu zwrotu dołączonym do każdej przesyłki wysyłanej przez Sklep lub na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Zastosowanie przykładowych formularzy nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane na adres siedziby Sklepu: doBRAna, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.23/2, 30-707 Kraków lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@dobrana.pl. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem..
4. Koszty odesłania zakupionego Towaru do Sklepu ponosi Klient.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany
przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres Sklepu: doBRAna, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, lokal 1.23/2, 30-707 Kraków lub mailowo na adres sklep@dobrana.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, opis przedmiotu reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację. Prosimy, aby bielizna zgłaszana do reklamacji była uprzednio wyprana.
3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Sklep zwróci Klientowi koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.  
5. Sklep informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można znaleźć w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących przykładowych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
  c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  d) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).   


VIII. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy doBRAna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy doBRAna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę doBRAna.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.02.2016r.

 

 

Regulamin obowiązujący do 24.02.2016r
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014r

pixelpixelpixel